Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere voorstel, offerte en overeenkomst tussen ‘Coaching by Nienke’ hierna te noemen: ‘Coaching by Nienke’, en een Opdrachtgever waarop ‘Coaching by Nienke’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. “de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de ‘Coaching by Nienke’ in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. ‘Coaching by Nienke’.

1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ‘Coaching by Nienke’ en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.4 Indien ‘Coaching by Nienke’ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ‘Coaching by Nienke’ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Voorstel, offertes, 
2.1 Alle voorstellen en offertes  van ‘Coaching by Nienke’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het voorstel altijd na 30 dagen.

2.2 ‘Coaching by Nienke’ kan niet aan zijn voorstellen of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de voorstellen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een voorstel of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in het voorstel of de offerte opgenomen aanbod dan is ‘Coaching by Nienke’ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ‘Coaching by Nienke’ anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ‘Coaching by Nienke’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Voorstellen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur en uitvoeringstermijnen
3.1 De overeenkomst tussen ‘Coaching by Nienke’ en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 ‘Coaching by Nienke’ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 4. Inschakeling van derden
4.1 ‘Coaching by Nienke’ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2 Indien door Opdrachtgever of door ‘Coaching by Nienke’ ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Overeenkomst
5.1 ‘Coaching by Nienke’ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uit gevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.2 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ‘Coaching by Nienke’ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ‘Coaching by Nienke’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ‘Coaching by Nienke’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Coaching by Nienke’ zijn verstrekt, heeft ‘Coaching by Nienke’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan ‘Coaching by Nienke’ ter beschikking heeft gesteld. ‘Coaching by Nienke’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ‘Coaching by Nienke’ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ‘Coaching by Nienke’ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ‘Coaching by Nienke’ gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ‘Coaching by Nienke’ bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ‘Coaching by Nienke’ op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ‘Coaching by Nienke’ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waar toe hij jegens ‘Coaching by Nienke’ gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ‘Coaching by Nienke’ daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6 Prijzen
6.1 Indien ‘Coaching by Nienke’ met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ‘Coaching by Nienke’ niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting in gevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.2 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ‘Coaching by Nienke’ alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

6.3 Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ‘Coaching by Nienke’ rustende verplichting ingevolge de wet;

6.4 Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

6.5 Of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
7.1 ‘Coaching by Nienke’ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ‘Coaching by Nienke’ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ‘Coaching by Nienke’ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2 Voorts is ‘Coaching by Nienke’ bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ‘Coaching by Nienke’ kan worden gevergd.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ‘Coaching by Nienke’ op de Opdracht gever onmiddellijk opeisbaar. Indien ‘Coaching by Nienke’ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 Indien ‘Coaching by Nienke’ tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ‘Coaching by Nienke’ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ‘Coaching by Nienke’ gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ‘Coaching by Nienke’, zal ‘Coaching by Nienke’ in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ‘Coaching by Nienke’ extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ‘Coaching by Nienke’ anders aangeeft.

7.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdracht gever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ‘Coaching by Nienke’ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ‘Coaching by Nienke’ op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Overmacht
8.1 ‘Coaching by Nienke’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ‘Coaching by Nienke’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘Coaching by Nienke’ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ‘Coaching by Nienke’ of van derden daaronder begrepen. ‘Coaching by Nienke’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ‘Coaching by Nienke’ zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3 ‘Coaching by Nienke’ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Voor zover ‘Coaching by Nienke’ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ‘Coaching by Nienke’ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Betaling en incassokosten
9.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ‘Coaching by Nienke’ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ‘Coaching by Nienke’ aangegeven. ‘Coaching by Nienke’ is gerechtigd om periodiek te factureren.

9.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.3 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ‘Coaching by Nienke’ verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

9.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7-2012). Indien ‘Coaching by Nienke’ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 20% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van €160,-.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien ‘Coaching by Nienke’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 ‘Coaching by Nienke’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Coaching by Nienke’ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 Indien ‘Coaching by Nienke’ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ‘Coaching by Nienke’ beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4 De aansprakelijkheid van ‘Coaching by Nienke’ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.5 ‘Coaching by Nienke’ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedereen vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, waaronder gevolg-, bedrijfs-, letsel- schade begrepen. ‘Coaching by Nienke’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘Coaching by Nienke’ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘Coaching by Nienke’ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘Coaching by Nienke’ of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Annulering
11.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en ‘Coaching by Nienke’ anders is overeengekomen.

11.2 Opdrachtgever heeft het recht bij één op één coaching begeleiding tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos de afspraak te annuleren en/of een nieuwe afspraak te maken. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd is de Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd. Indien er een totaal som is overeengekomen voor meerdere sessie, betreft in deze het verschuldigde bedrag de totaal som gedeeld door het aantal sessies.

11.3 Annulering van een opdracht dient telefonisch, per sms, per Whatsapp of per e-mail te geschieden. Annulering is een feit als ‘Coaching by Nienke’ ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van het annuleringsbericht.

11.4 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject: Indien de annulering plaatsvindt binnen twee weken voor aanvang van het de eerste sessie van het traject, is de Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd aan ‘Coaching by Nienke’. Tevens is artikel 11.3 van toepassing.

Artikel 12 Vrijwaring
12.1 De Opdrachtgever vrijwaart ‘Coaching by Nienke’ voor iedere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dien overeenkomstige vrijwaring ten behoeve van ‘Coaching by Nienke’ bedingen.

12.2 ‘Coaching by Nienke’ zal jegens derden nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke ‘Coaching by Nienke’ jegens Opdrachtgever is.

12.3 Indien ‘Coaching by Nienke’ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ‘Coaching by Nienke’ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ‘Coaching by Nienke’, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ‘Coaching by Nienke’ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van ‘Coaching by Nienke’ verboden om de door ‘Coaching by Nienke’ verstrekte documentatie (in de breedste zin van het woord), informatie, offertes e.d. aan derden te vervreemden, te tonen of op andere wijze te gebruiken. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze documentatie, informaties, offertes e.d. te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

13.2 De auteursrechten eveneens als alle overige rechten blijven bij ‘Coaching by Nienke’, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘Coaching by Nienke’ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2. De rechter in de vestigingsplaats van ‘Coaching by Nienke’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ‘Coaching by Nienke’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Geheimhouding en Privacy
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 De persoonlijke gegevens die ‘Coaching by Nienke’ via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zie ook de privacy verklaring, opgenomen op de website. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. ‘Coaching by Nienke’ houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden
16.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ‘Coaching by Nienke’.

Artikel 17. Identiteit – Coaching by Nienke
Coaching by Nienke
Blaricum
+ 31 61162 90 21
info@coachingbynienke.nl

KvK nummer: 81762755